Recognition of Prior Learning or RPL For Immigration to Australia

RPL چیست؟

کلمه RPL مخفف Recognition of Prior Learning است. فرم RPL یا ” آر پی ال ” فرمی است که کسانی که قصد مهاجرت از طریق ویزاهای تخصصی 189 ، 190 یا 489 به استرالیا را دارند تحت شرایط مختلفی نیاز به پر کردن RPL دارند. بعد از آماده کردن RPL می بایست همراه با مدارک دیگر فرم RPL را به سازمان ACS فرستاد. طبق سایت رسمی مهاجرت استرالیا ، فرم RPL مهمترین مدرکی است که به سازمان ACS برای ارزیابی فرستاده می شود، بنابراین باید با دقت و اهمیت فراوان نوشته شود. در واقع هدف اصلی از نوشتن RPL این است که فردی که قصد مهاجرت با ویزای تخصصی به استرالیا دارد ، با نوشتن RPL به سازمان ACS ثابت می کند که در IT یا ICT تخصص کافی دارد.

هدف از آر پی ال (RPL) این است که برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا که فاقد مدرک مرتبط با علوم کامپیوتر می باشند فرصتی فراهم شود تا بتوانند دانش و مهارت های خود را در زمینه های مختلف علوم مرتبط با کامپیوتر، IT و ICT به اثبات برسانند و در واقع با ارائه آر پی ال (RPL) نشان خواهند داد که دانش و مهارت هایی که آن ها بصورت تجربی کسب کرده اند هم سطح و معادل با فارغ التحصیلان دانشگاه و یا دارندگان مدارک معتبر کامپیوتری می باشد. متقاضیانی که مدرک مرتبط ندارند یا مدرک آنها معادل مدارک مورد تایید استرالیا نیست، اما بصورت حرفه ای در زمینه IT یا ICT فعالیت داشته اند، می توانند با ارائه RPL برای اسسمنت مهارت هایشان اقدام کنند.

متقاضیانی که از روش RPL برای اسسمنت مهارت هایشان اقدام می کنند، ملزم هستند که از طریق فرم گزارش پروژه (ACS Project Report From) برای ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)، دو گزارش جامع از پروژه هایی که انجام داده اند ارئه کنند. هر گزارش باید توضیحات جامع و با جزئیات از پروژه فراهم آورد. جزئیات کافی و کامل باید ارائه شود تا میزان و سطح مهارت ها و دانشی که متقاضی در محیط کار آموخته است مشخص گردد. در صورتی که گزارش مربوط به هریک از پروژه ها دارای جزئیات کافی نباشد یا جزئیات دقیق و درست نباشد، مهارت های متقاضی مورد تایید انجمن کامپیوتر استرالیا قرار نخواهد گرفت.